vse-slike-skupaj.png

Dejavnost zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine

Prav otrokova pravica »do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev ustanov« je merilo za našo državo, ki se lahko v dosedanji zdravstveni oskrbi uvrsti med države, ki so otrokom in mladostnikom zagotavljale tisto najboljše. Otrokove pravice na področju zdravstvenega varstva so sestavina celovitega odnosa države do razvojnih možnosti otroka in mladostnika, njunih potreb in interesov, do njunih pravic.

Zagotavljanje pogojev za zdravo življenje otrok v vseh razvojnih obdobjih, ne glede na različnost okolij, v katerih živijo in odraščajo, je ključno. Želimo delovati tudi v podporo vam, spoštovani starši, v skrbi za zdravje vaših in naših otrok.

V dispanzerju za šolske otroke in mladino aktivno izvajamo zdravstveno varstvo vseh osnovnošolskih otrok, dijakov in študentov koprske regije, timi šolskega zdravnika, ki so dodatno usposobljeni za delo z otroki in mladostniki.

Po pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja si mora vsak zavarovanec izbrati svojega osebnega zdravnika. Za otroka do 15. Leta starosti ali starejše otroke, ki so opravilno nesposobni, izberejo osebnega zdravnika starši, varuh ali skrbnik. Po 15. Letu starosti si mladostnice in mladostniki lahko sami izberejo svojega osebnega zdravnika.

Pomembno je vedeti, da otroci niso pomanjšani odrasli in mladost ni neko prehodno obdobje. Otroci in mladostniki zbolevajo za drugimi boleznimi kot odrasli. Iste bolezni se pri njih kažejo z drugačnimi znaki kot pri odraslih, bolezni potekajo z drugačno dinamiko in zapleti kot pri odraslih, za prepoznavanje bolezni imamo drugačne postopke. Pri otrocih in mladostnikih, kjer se s starostjo sporazumevanje spreminja, je pomembno, da jih obravnava za tako komunikacijo usposobljen strokovnjak.

Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov na primarni ravni (zdravstveni dom) vključuje:

 • odkrivanje in zdravljenje bolezni (akutnih in kroničnih) ter poškodb
 • preiskave, ki se lahko opravijo v okviru zdravstvenega doma ali ordinacije
 • sistematične preglede, svetovanja, cepljenja in zdravstveno vzgojo, ki so predpisani z nacionalnim preventivnim programom.

Danes se pravega pomena cepljenja proti nalezljivim boleznim niti ne moremo zavedati, saj večina nas bolezni, proti katerim cepimo, ni videla v živo, niti ni videla posledic teh bolezni. O teh boleznih pričajo zdravniški popisi, slike, statistična poročila in poročila iz držav, v katerih so te bolezni še aktivne. V Sloveniji dosegamo visok standard cepljenja. Sledimo vsem sodobnim v strokovnem svetu sprejetim priporočilom. Uporabljamo sodobna, varna in učinkovita cepiva. Cepimo proti boleznim, ki bi bile za življenje otroka in mladostnika usodne. Cepijo lahko samo imenovani cepitelji, ki so za delo usposobljeni (seznam cepiteljev je obljavljen v Uradnem listu v Programu imunoprofilakse in kemoprofilakse za posamezno leto, ki tudi določa cepljenja, ki so po zakonu obvezna).

Vsa cepiva, ki so na voljo v Sloveniji, morajo ustrezati varnostnim zahtevam, ki jih določata Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke RS (JAZMP) in Evropska agencija za zdravila (EMA). Preden cepiva dobijo dovoljenje za množično uporabo, morajo proizvajalci z raziskavami (ki lahko trajajo več let) dokazati njihovo varnost in učinkovitost.

Navodila in priporočila glede cepljenj lahko dobite na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije  http://www.ivz.si/cepljenje/.

Velik poudarek je na izvajanju Nacionalnega preventivnega programa za otroke in mladostnike:

 • sistematični pregledi (njihov namen je spremljanje rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega in duševnega zdravja s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in motenj, ko te še niso očitne (laiku prepoznavne), da bi tako dosegli možnost zgodnjega ukrepanja, zdravljenja in rehabilitacije. Prav tako je namen odkrivanje neugodnih socialnih dejavnikov in nezdravih življenjskih navad v družini ali v okolju, v katerem otrok ali mladostnik živi (vrtec, šola, športno društvo, lokalna skupnost…). Šolski otroci in mladina so prvič vabljeni na pregled pred vstopom v šolo, kasneje so vabljeni v 1., 3., 6., in 8., razredu osnovne šole, v 1. in 3. letniku srednje šole in v 1. in zadnjem letniku visoke šole.
 • namenski pregledi (namenski pregled po sistematskem pregledu, da se razjasnijo morebitne nejasnosti v zvezi z zdravjem, ki jih nismo uspeli opredeliti na sistematičnem pregledu ali pa ugotovljeno stanje zahteva večkratno opazovanje, pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje in pred zdraviliškim zdravljenjem, pred cepljenjem, namenski pregled zaradi poklicnega svetovanja)
 • posveti in medicinsko timsko svetovanje (različne oblike svetovanja izvajajo izbrani osebni zdravniki s svojim timom, timi imenovanega zdravnika šole, patronažne sestre, izbrani osebni zobozdravniki s svojim timom in izbrani osebni ginekologi s svojim timom. Posvet je namenjen reševanju specifične problematike otrok in mladostnikov z njihovim telesnim, duševnim in družbenim razvojem, zdravstvenimi težavami, učnimi in vedenjskimi težavami. Medicinskega timskega svetovanja se poslužujemo najpogosteje v okviru medicinskega poklicnega svetovanja učencem z zdravstvenimi težavami, ki predstavljajo oviro pri izbiri poklica oziroma izobraževalnega programa.)
 • zdravstveno vzgojno delo (v šolskem obdobju se zdravstvena vzgoja izvaja v času sistematičnih pregledov in na šolah v okviru Vzgoje za zdravje. Vsebine so prilagojene starosti otrok in mladostnikov in aktualnim problemom (zdravo preživljanje prostega časa, zdravo spolno vedenje, zloraba drog, zdrava prehrana in telesna/športna aktivnost, pozitivna samopodoba, stres, zlorabe in trpinčenje, vrstniška agresivnost,…). V okviru teh programov lahko medicinske sestre in zdravniki svetujejo tudi staršem in učiteljem na v naprej dogovorjenih srečanjih.

Kako sodelujemo?

Sami lahko veliko pripomorete h kakovostni  zdravstveni oskrbi, s katero ne boste zadovoljni samo vi, ampak tudi vaš izbrani zdravnik ali izbrani zdravnik šole, saj mu boste pomagali ustvariti pogoje za kakovostno delo.

 • vedno boste imeli s seboj potrjeno zdravstveno kartico in cepilno knjižico, saj se le tako lahko izvedejo vse potrebne storitve
 • vedno boste osebnemu zdravniku takoj prinesli izvid specialista ali odpustnico iz bolnišnice, saj le tako lahko vaš zdravnik uresniči vse napotke (vas napoti na laboratorijske kontrole, fizioterapijo, preiskave,…in predpiše potrebna zdravila)
 • vedno boste posredovali pisna in ustna sporočila izbranega osebnega zdravnika zdravniku šole in obratno. Le tako bosta lahko usklajeno opravila vse potrebno za ohranitev zdravja vašega otroka in mladostnika
 • osebni podatki otrok, mladostnikov in njihovih staršev so varovani v skladu s predpisi Zakona o varstvu osebnih podatkov, vendar je za nemoteno delo tima zdravnika del podatkov nujno potreben, zato boste spremembe osebnih podatkov sporočili medicinski sestri, da vas bodo obvestila našla na pravem naslovu in pravočasno

Literatura:
Brcar, Polona, et al. Vodnik po zdravstvenih pravicah otrok, mladostnic in mladostnikov: priročnik za starše, mladostnice in mladostnike. Ljubljana: Unicef Slovenija 2007.

 

Dejavnost zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine opravljamo na lokaciji ZD Koper - Center (seznam zdravnikov - urniki)

Cenik storitev za kurativno dejavnost

Cenik storitev za preventivno dejavnost

Slika v bottom.PNG